Van traditionele duizendpoot naar coöperatieve specialist

De open deur is hier al menig keer ingetrapt hier: de traditionele functie van secretaresse staat onder druk. Technologische vernieuwingen, veranderende arbeidsverhoudingen en economische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de secretaresse haar meerwaarde voor een organisatie moet herdefiniëren om er zeker van te zijn succes te genereren of vast te houden. Maar hoe dan?

Volgens Management Support-deskundige Annemarie de Martines moet de secretaresse anno 2012 zich dan ook twee vragen stellen:
1) Welke talenten en welke toegevoegde waarde heb ik mijn organisatie te bieden?
2)  Wat heb ik van mijn organisatie nodig om dit optimaal te realiseren?

Het in kaart brengen van de voor jou specifieke talenten en capaciteiten is van belang, omdat je in het huidige klimaat niet gebaat bent bij het wegwerken van je onvolkomenheden, maar juist bij het in de etalage zetten van je sterke kanten. Volgens De Martines bestaat het in een wereld die zo snel en gecompliceerd is gewoonweg niet meer om alles te kunnen. Specialisatie op een bepaald terrein (HRM, marketing, communicatie, juridisch en medisch, etc.) is daarmee essentieel in het vaststellen van je marktwaarde.

http://www.linnartz.nl/opleidingen/beroepsopleiding-secretaresse-basisdiploma-53.htmlEn wat heb je van je organisatie nodig om optimaal te kunnen functioneren als specialistische secretaresse? In het huidige Nieuwe Werken worden samenwerkingsrelaties gekenmerkt door openheid, gelijkwaardigheid en steun. Of zoals De Martines het omschrijft: het besef dat je elkaar nodig hebt en het alleen niet (meer) redt. Vanuit dit gedachtegoed laat je weten welke begeleiding je nodig hebt in je verdere ontwikkeling en waarom. Vind dus je toegevoegde waarde en spring daar op in!

(Gebaseerd op http://www.helloassistant.nl/cms/wp-content/uploads/2012/03/Nieuwsbrief-maart-2012.pdf)

Advertenties

Nieuw op de Flexmarkt: de ZPP’er

Ondernemen en ambtenaarschap. Het lijken twee onverenigbare uitersten. Maar is de vooronderstelling dat overheid en ondernemerschap twee losse eilandjes zijn niet erg ouderwets?

Volgens Christophe van der Maat, benoemd tot Jonge Ambtenaar van 2012, wel. Hij is de pleitbezorger voor meer individueel ondernemerschap in de overheid. Volgens Van der Maat  moeten overheden flexibiliseren. Meer ruimte creëren voor de ondernemende ambtenaar, of zoals Van der Maat het noemt ‘de Zelfstandige Publiek Professional’. Deze ZPP’ers verbinden zich aan meerdere losse opdrachten bij verschillende overheidsorganisaties. Van der Maat werkt fulltime bij de gemeente Dordrecht, maar heeft via een onbetaald verlof regeling een kwart van zijn salaris ingeleverd. De tijd die hij daarmee vrijspeelt gebruikt hij als ZPP’er. Momenteel voert hij bijvoorbeeld een opdracht uit voor de provincie Noord-Brabant . Het verschil met detachering is dat het risico voor de ZPP’er is. Je moet zelf je opdrachten binnenhalen als je geen opdracht hebt wordt je ook niet betaald.

Kortom, zelfstandig ondernemerschap en een ambtelijke functie kunnen elkaar prima overlappen. Zeker als overheden besluiten meer te gaan werken met tijdelijke opdrachten (wat toch zeer aannemelijk is) heeft de ZPP’er de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.denetwerkstad.nl

Update: Juridische hervormingen “on hold”

Geen verhoging griffierechten
Een grote groep mensen staat weldegelijk in hun recht, maar kunnen dit recht niet afdwingen door een gebrek aan financiële middelen. De oorzaak hiervan is de verslechterde financiële situatie van veel Nederlanders door crisis en bezuinigingen. De Jurofoon constateerde in 2011 een daling van 30% in het aantal opgestarte rechtszaken ten opzichte van 2010, terwijl het aantal juridische vraagstukken gelijk is gebleven. Deze trend zet zich in 2012 voort.

Dit is an sich een zorgelijke ontwikkeling. Gelukkig is de toegang tot de rechtstaat niet verder beperkt. Het Kabinet Rutte wilde namelijk de griffierechten verhogen. Uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat door de verhoging van griffierechten zo’n 15% minder mensen naar de rechter zouden stappen dan bij de huidige griffierechten. In de huidige situatie ziet al 19% af van een rechtszaak.

In het lenteakkoord van de Kunduz-coalitie is echter besloten de verhoging op de griffierechten niet door te voeren. ‘We zijn verheugd dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft’, zegt voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Erik van den Emster. ‘Gelukkig hebben onze rechtstatelijke argumenten gezegevierd.’

Oproep voor stop op hervormingen ambtenarenrecht
De demissionaire status van het kabinet heeft ervoor gezorgd dat meer beslissingen op de lange baan zijn geschoven. Zo zal naar alle waarschijnlijkheid de initiatiefwet “Normalisering Rechtspositie Ambtenaren” controversieel worden verklaard. Deze wet zou de arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren gelijk trekken met die van reguliere werknemers in de marktsector. De vakbond heeft nu opgeroepen deze hervorming stop te zetten.

Bronnen:
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6323
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Verhoging-griffierechten-van-de-baan.aspx

Bye Bye Commodity Trap

Veel bedrijven proberen goedkoper te zijn dan hun concurrenten en denken op die manier hun klanten aan te spreken. Maar is prijs het enige waar de klant of consument waarde aan hecht in hun keuze voor een product?

In tijden van economische crisis zou je misschien denken van wel. Maar dat is in werkelijkheid wel erg kortzichtig, want zonder toegevoegde waarde leidt een keuze voor de goedkoopste service nergens toe.

Kijk maar naar één van de meest succesvolle bedrijven van de afgelopen jaren: Apple. Bepaald niet één van de goedkoopste technologiebedrijven in hun branche, maar wel één met een onderscheidende productwaarde. Door een kwalitatief zeer goed product te bieden met een mooi design waar omheen een uiterst effectieve marketingcampagne is gebouwd, is Apple er echter wel in geslaagd haar concurrenten op een straatlengte afstand te zetten.Uit het succesverhaal van Apple valt te concluderen dat de consument of  “de klant” bereidt is meer betalen voor kwalitatief betere producten en mooi design, zelfs in financieel zwaar weer. Met een goed verhaal, een product dat kwalitatief gezien staat als een huis en niet behoort tot de grijze massa, heb je de ware sleutel tot succes in handen.

De onderliggende gedachte is dat visionaire geesten, de Steve Jobs’en van de toekomst, de ruimte moeten krijgen. De praktijk leert dat creatieve ideeën door de heersende commodity trap niet tot bloei komen. Inventiviteit en creativiteit moeten gestimuleerd worden in de plaats van angstvallig de kop in worden gedrukt. Momenteel zien we dat innovatieve ideeën vaak onder de noemer “zweverig” worden weggezet en niet serieus worden opgepakt, terwijl daar nu juist de kracht van een organisatie kan schuilen.

Inspiratie: http://www.mt.nl/146/61714/mt500/hoe-word-je-geen-13-in-een-dozijn.html

De rol van de arbeidsmarkt bij de politiek economische onderhandelingen

Algemeen wordt gesteld dat het vastlopen van de Catshuisbesprekingen desastreus is voor de economische status van Nederland. Hoe urgent is de situatie en wat is het belang voor de arbeidsmarkt en recruiters?

Uit de recent verschenen Arbeidsscan van 2012 van de Raad voor Werk en Inkomen blijkt dat Nederland alle zeilen bij moet zetten om de positie van “lagewerkloosheidsland” te behouden. Lukt dat niet, dan zal dat ook ten koste gaan van de participatiegraad. Dat is nu al zichtbaar bij vrouwen van 25 tot 45 jaar die zich eerder van de arbeidsmarkt terugtrekken dan genoegen te nemen met een baan die minder goed aansluit bij hun ambities en zorgtaken.

Grootschalige bezuinigingen blijken volstrekt noodzakelijk, maar het lijkt voor de arbeidsmarkt essentieel dat dit gepaard gaat met investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van omscholing. Uit de Arbeidsscan 2012 blijkt namelijk ook dat laagopgeleiden veel concurrentie ontmoeten van hogeropgeleiden die geen werk kunnen vinden in hun eigen segment en goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Daarnaast bestaat er een tekort aan technisch geschoold personeel. Er is dus beleid nodig om deze tekorten en overschotten op elkaar te laten inspelen.

Een ander punt waar beleid gewenst is heeft betrekking op een overschot aan ambtenaren. Overheidsspecifieke opleidingen moeten breder worden, zodat dit personeel ook inzetbaar is in het bedrijfsleven, aldus het advies van de Raad voor Werk en Inkomen.

Vraag en aanbod sluiten daarnaast niet goed op elkaar in, in het hogere segment. Volgens de Raad is er behoefte aan vraaggericht beleid voor beter opgeleiden. In de praktijk blijkt namelijk dat veel beter opgeleiden moeite hebben met het vinden van een passende baan in hun vakgebied. Vaak ook omdat het aanbod niet aansluit bij de vraag. De overheid moet zich meer bewust zijn van de problematiek dat veel studenten een studierichting kiezen waar weinig werk in te vinden is.

Een conclusie van de Arbeidsscan van een andere orde is de “populariteit” van deeltijdbanen in Nederland. Zo blijken veel mensen op basis van deeltijdcontracten werkzaam  te zijn (voor deel op basis van een bewuste keuze), waarbij het steeds vaker voor komt dat werknemers meerdere deeltijdbanen naast elkaar hebben. Dit heeft deels te maken met veranderingen in arbeidsmotivatie en veranderingen in arbeidsverhoudingen. Die veranderingen zullen ertoe leiden dat de verschillende vormen van arbeidsrelaties naar elkaar toegroeien. Het verschil tussen een werknemer met meerdere deeltijdbanen, een zelfstandige met meerdere opdrachtgevers en een werknemer met een deeltijdbaan en daarnaast een eigen bedrijf wordt dan kleiner.

De vraag is dan niet zozeer “werk of geen werk?” maar “welk werk en al dan niet genoeg werk?”.

De arbeidsmarkt verandert dus gestaag en niet op alle vlakken op een gunstige manier. Om Nederland voor een diepere recessie in de toekomst te behoeden is flink bezuinigen daarom niet genoeg. Nederland is erbij gebaat haar status als “lagewerkloosheidsland” te behouden en moet om die reden specifiek beleid ontwikkelen om dat te bewerkstelligen.

Flex is a lifestyle

Wanneer een congres de naam ‘Uitzendbureau van de Toekomst’ draagt, weet je als bezoeker dat de glazen bol erbij gepakt gaat worden. Futurist Wim Davidse besprak zijn visie op de toekomst met betrekking tot de flexbranche met een bevlogen lezing.

De macro-economische bespiegelingen die Davidse de revue deed passeren, zal ik hier even overslaan. We weten immers wat ons te wachten staat:
1) economische achteruitgang
2) globalisering
3) vergrijzing
4) uitputting van minerale bronnen
5) ecologische teloorgang
6) verdergaande digitalisering

Wat naast deze enigszins abstracte ontwikkelingen interessanter is vanwege de intermenselijke factor, is de nieuwe Pursuit of Happiness die binnen de samenleving ontstaat. Volgens Davidse heeft de kandidaat van de toekomst andere, nieuwe motivaties en drijfveren. Zo zullen mensen werk meer zullen gaan inzetten in hun intrinsieke zoektocht naar geluk. In de ogen van Davidse zal de werkzoekende van de toekomst het volgende vragen in een baan:
1) parttime werken
2) op verschillende, uitdagende terreinen
3) met eigen inbreng
4) en mogelijkheden voor groei
5) een goede privé- en werkbalans
6) met daarnaast een eigen bedrijfje (of een paar)
Nadat Davidse zijn toekomstvisie had gepresenteerd, pakte ook trendwatcher Samir ter Lüün zijn glazen bol erbij. Hij sloot zich aan bij de eisen van de toekomstige werkende. Daarnaast voorzag hij dat meer uitzendorganisaties zich zullen specialiseren in niches en dat de beleving meer centraal komt te staan.

Het Uitzendbureau van de Toekomst

Stilstand is achteruitgang. Zeker nu de beroepsbevolking drastisch aan het veranderen is, eveneens als het aanbod van banen, is het voor uitzendbureaus en werving en- selectiebureaus essentieel om te innoveren. Dit is de kern van de oproep tot innovatie van Marco Bastion, voorzitter van de NBBU tijdens het congres ‘Uitzendbureau van de Toekomst’ van afgelopen donderdag.

De Kansen tot Innovatie

Ontwikkeling binnen de overheid
Allereerst ziet Bastian kansen tot innovaties door de terugtrekkende overheid. Volgens hem komt de nadruk zo meer te liggen op het publiek en biedt het dus kansen voor private samenwerkingsverbanden. Daarnaast betekent het meer zelfregulering in de branche. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe ideeën.
Om bij de overheid te blijven: bij het UWV gaan ingrijpende bezuinigingen plaatsvinden, waardoor werkzoekenden minder snel en minder intensief begeleid zullen worden. Dit maakt het aannemelijk dat werkzoekenden eerder geneigd zijn andere bureaus in te schakelen.Een ander overheidsgerelateerde tendens heeft betrekking op de ziektewet. Er zal meer ruimte komen om verzuim efficiënter te organiseren, zowel in uitvoering als kosten. Ook zal de afweging gemaakt moeten worden of uitzendorganisaties wel of niet belangrijk worden als eigenrisico- drager.
Als voorzitter van het NBBU vond Bastian het daarnaast van groot belang om de kwaliteit van de flexmarkt te borgen en daarmee de slechte naam weg te poetsen. Er moet een gelijk speelveld ontstaan door malafide uitzendbureaus terug te dringen.

Economische ontwikkelingen
Door de crisis en de spanningen op de arbeidsmarkt zal de onzekerheid nog wel even blijven. Volgens Bastian zullen vraag en aanbod sneller en vaker verschuiven dan we vanuit het verleden gewend zijn. Ook zullen er nieuwe arbeidsmigrantenstromen plaatsvinden. De grote werkloosheid in landen zoals Spanje zal ertoe leiden dat Zuid-Europa het ‘nieuwe’ Oosten wordt. Maar omdat de beroepsbevolking minder sluitend wordt met betrekking tot het aanbod zal de werkloosheid blijven toenemen.

Technologische ontwikkelingen
Door de verdergaande automatisering zullen locatie en tijd steeds verder ontkoppeld raken van de notie ‘werk’. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in contact te komen met kandidaten. Daarnaast zullen bepaalde uitzendhandelingen overgenomen worden door de computer en moet de uitzendbranche zich dus concreet bezig houden met haar meerwaarde en het intermenselijk contact benadrukken en promoten.

Kortom, de flexbranche is dynamisch en staat voor grote uitdagingen, maar heeft ook veel kansen en potentie. De focus zal gericht moeten worden op de menselijke meerwaarde van een intercedent plus de meerwaarde van kennis over de mogelijkheden en obstakels in een complexe markt.