Nieuw op de Flexmarkt: de ZPP’er

Ondernemen en ambtenaarschap. Het lijken twee onverenigbare uitersten. Maar is de vooronderstelling dat overheid en ondernemerschap twee losse eilandjes zijn niet erg ouderwets?

Volgens Christophe van der Maat, benoemd tot Jonge Ambtenaar van 2012, wel. Hij is de pleitbezorger voor meer individueel ondernemerschap in de overheid. Volgens Van der Maat  moeten overheden flexibiliseren. Meer ruimte creëren voor de ondernemende ambtenaar, of zoals Van der Maat het noemt ‘de Zelfstandige Publiek Professional’. Deze ZPP’ers verbinden zich aan meerdere losse opdrachten bij verschillende overheidsorganisaties. Van der Maat werkt fulltime bij de gemeente Dordrecht, maar heeft via een onbetaald verlof regeling een kwart van zijn salaris ingeleverd. De tijd die hij daarmee vrijspeelt gebruikt hij als ZPP’er. Momenteel voert hij bijvoorbeeld een opdracht uit voor de provincie Noord-Brabant . Het verschil met detachering is dat het risico voor de ZPP’er is. Je moet zelf je opdrachten binnenhalen als je geen opdracht hebt wordt je ook niet betaald.

Kortom, zelfstandig ondernemerschap en een ambtelijke functie kunnen elkaar prima overlappen. Zeker als overheden besluiten meer te gaan werken met tijdelijke opdrachten (wat toch zeer aannemelijk is) heeft de ZPP’er de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.denetwerkstad.nl

Advertenties

Flex is a lifestyle

Wanneer een congres de naam ‘Uitzendbureau van de Toekomst’ draagt, weet je als bezoeker dat de glazen bol erbij gepakt gaat worden. Futurist Wim Davidse besprak zijn visie op de toekomst met betrekking tot de flexbranche met een bevlogen lezing.

De macro-economische bespiegelingen die Davidse de revue deed passeren, zal ik hier even overslaan. We weten immers wat ons te wachten staat:
1) economische achteruitgang
2) globalisering
3) vergrijzing
4) uitputting van minerale bronnen
5) ecologische teloorgang
6) verdergaande digitalisering

Wat naast deze enigszins abstracte ontwikkelingen interessanter is vanwege de intermenselijke factor, is de nieuwe Pursuit of Happiness die binnen de samenleving ontstaat. Volgens Davidse heeft de kandidaat van de toekomst andere, nieuwe motivaties en drijfveren. Zo zullen mensen werk meer zullen gaan inzetten in hun intrinsieke zoektocht naar geluk. In de ogen van Davidse zal de werkzoekende van de toekomst het volgende vragen in een baan:
1) parttime werken
2) op verschillende, uitdagende terreinen
3) met eigen inbreng
4) en mogelijkheden voor groei
5) een goede privé- en werkbalans
6) met daarnaast een eigen bedrijfje (of een paar)
Nadat Davidse zijn toekomstvisie had gepresenteerd, pakte ook trendwatcher Samir ter Lüün zijn glazen bol erbij. Hij sloot zich aan bij de eisen van de toekomstige werkende. Daarnaast voorzag hij dat meer uitzendorganisaties zich zullen specialiseren in niches en dat de beleving meer centraal komt te staan.

Het Uitzendbureau van de Toekomst

Stilstand is achteruitgang. Zeker nu de beroepsbevolking drastisch aan het veranderen is, eveneens als het aanbod van banen, is het voor uitzendbureaus en werving en- selectiebureaus essentieel om te innoveren. Dit is de kern van de oproep tot innovatie van Marco Bastion, voorzitter van de NBBU tijdens het congres ‘Uitzendbureau van de Toekomst’ van afgelopen donderdag.

De Kansen tot Innovatie

Ontwikkeling binnen de overheid
Allereerst ziet Bastian kansen tot innovaties door de terugtrekkende overheid. Volgens hem komt de nadruk zo meer te liggen op het publiek en biedt het dus kansen voor private samenwerkingsverbanden. Daarnaast betekent het meer zelfregulering in de branche. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe ideeën.
Om bij de overheid te blijven: bij het UWV gaan ingrijpende bezuinigingen plaatsvinden, waardoor werkzoekenden minder snel en minder intensief begeleid zullen worden. Dit maakt het aannemelijk dat werkzoekenden eerder geneigd zijn andere bureaus in te schakelen.Een ander overheidsgerelateerde tendens heeft betrekking op de ziektewet. Er zal meer ruimte komen om verzuim efficiënter te organiseren, zowel in uitvoering als kosten. Ook zal de afweging gemaakt moeten worden of uitzendorganisaties wel of niet belangrijk worden als eigenrisico- drager.
Als voorzitter van het NBBU vond Bastian het daarnaast van groot belang om de kwaliteit van de flexmarkt te borgen en daarmee de slechte naam weg te poetsen. Er moet een gelijk speelveld ontstaan door malafide uitzendbureaus terug te dringen.

Economische ontwikkelingen
Door de crisis en de spanningen op de arbeidsmarkt zal de onzekerheid nog wel even blijven. Volgens Bastian zullen vraag en aanbod sneller en vaker verschuiven dan we vanuit het verleden gewend zijn. Ook zullen er nieuwe arbeidsmigrantenstromen plaatsvinden. De grote werkloosheid in landen zoals Spanje zal ertoe leiden dat Zuid-Europa het ‘nieuwe’ Oosten wordt. Maar omdat de beroepsbevolking minder sluitend wordt met betrekking tot het aanbod zal de werkloosheid blijven toenemen.

Technologische ontwikkelingen
Door de verdergaande automatisering zullen locatie en tijd steeds verder ontkoppeld raken van de notie ‘werk’. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in contact te komen met kandidaten. Daarnaast zullen bepaalde uitzendhandelingen overgenomen worden door de computer en moet de uitzendbranche zich dus concreet bezig houden met haar meerwaarde en het intermenselijk contact benadrukken en promoten.

Kortom, de flexbranche is dynamisch en staat voor grote uitdagingen, maar heeft ook veel kansen en potentie. De focus zal gericht moeten worden op de menselijke meerwaarde van een intercedent plus de meerwaarde van kennis over de mogelijkheden en obstakels in een complexe markt.

Bij het Nieuwe Werken hoort ook de Nieuwe Secretaresse

Het Nieuwe Werken, de komst van social media: in deze tijden is management ondersteuning drastisch in beweging. Dit vraagt om nieuwe organisatorische denkwijzen en het lef om te experimenteren.

Flex en sociaal
Het Nieuwe Werken heeft inmiddels in veel bedrijven haar intrede gedaan en denken dat dit een kortstondige trend is, is krampachtig vasthouden aan conservatieve werkvormen. Flexibiliteit is immers geen modegevoelig fenomeen, maar een absolute noodzaak voor efficiënte bedrijfsvoering.

Het nieuwe werken zet het traditionele secretariaat onder druk. Op de loer ligt namelijk het gevaar om het afvoerputje van de organisatie te worden, doordat alle flexwerkers en parttimers hun complexe vergaderverzoeken er dumpen plus de wil om sociale cohesie binnen de organisatie te waarborgen en de neiging om managers ook te ondersteunen op uren die buiten de parttimeraanstelling vallen.

Daarnaast zorgt het Nieuwe Werken in combinatie met technologische noviteiten voor een uitbreiding van het traditionele takenpakket van de secretaresse. Naast het beantwoorden van telefoontjes en e-mails, komt daar namelijk ook het beantwoorden van berichten op LinkedIn en Twitter bij. Het flexibele element van het Nieuwe Werken zorgt ook voor meer administratie in de vorm van bijvoorbeeld urenregistraties en meer planwerk. Doordat niet iedereen vijf dagen in de week aanwezig is op kantoor is het verder van groot organisatorisch belang dat de communicatie wordt geoptimaliseerd en meer wordt gecontroleerd.

Van eiland naar vaste land
Volgens onder andere Management Support-deskundige Annemarie Martines betekent dit voor de secretaresse dat ze moet stoppen zich te focussen op haar eigen koninkrijkje binnen de organisatie, maar dat zij zich moet integreren bij de andere bedrijfsonderdelen. In nieuwerwetse flexibele, proactieve en netwerkende organisaties is een dynamische houding en de moed om te experimenteren namelijk meer dan wenselijk.

Door op een kritische manier je eigen individuele talenten op te tekenen, kun je deze in samenwerking met je collega’s het beste tot uiting laten komen. Daarnaast vormt het Nieuwe Werken voor management ondersteunders vooral ook een mooie uitdaging. Doordat door flexwerken de organisatorische structuren enigszins vervagen, is het belang van een goed functionerend secretariaat extra groot. Het Nieuwe Werken maakt de Management Support-afdeling des te meer de spin in het web.

Ben jij als secretaresse gemotiveerd en uitgedaagd om mee te gaan in deze ontwikkelingen en ben jij graag goed op je toekomst voorbereid? Pak dan je kans om als toekomstig bestendige secretaresse aan de slag te gaan en meld je aan de voor de seminar “Secretaresse On The Move“!
(Als lid van EdgarField profiteer van je van mooie kortingsactie op deze training! Bekijk het hier!)

Lees meer artikelen over dit onderwerp:
http://hetnieuwewerkenblog.nl/officemanager-en-secretaresse-de-spin-in-het-hnw-web/
http://www.helloassistant.nl/nieuws/secretaresses-on-the-move/

Flexibele arbeid vs. Flexibele mens

Management-Support kandidaat Angela Morpurgo is afgestudeerd Arbeidssocioloog. Ter afronding van haar studie heeft ze een onderzoek gedaan naar de gevolgen flexibele arbeid voor de sociale sfeer. In de sociologie bestaat er namelijk een dominante theorie, welke Fabian Dekker (2007) samenvat met de volgende zin, The ‘new’ short-term, unstable labour market simply leaves no room for long-term social relations and mutual commitments. Andere meer recente en kwantitatieve studies naar deze relatie verwerpen de dominante theorie. Hoe zit het nu? Het onderzoek van Angela is uitgevoerd onder intern flexibele krachten van het Ministerie van Buitenlands Zaken. De resultaten van Angela kunnen echter ook verder worden doorgetrokken naar andere externe flexibele krachten, zoals zelfstandig professionals.

De Flexibele Mens-these
In haar scriptie ‘Round and round Carousel has got you under its spell. Moving fast but going nowhere’ gaat Angela in op de dominante theorie, namelijk flexibele mens these van Socioloog Richard Sennett. Centraal punt is dat de hedendaagse werknemer veel minder standvastig is. Zo zit twintig jaar werken bij dezelfde baas er in veel gevallen niet meer bij. De huidige professionals zijn veel mobieler dan voorgaande generaties, dat wordt ook van ze verwacht. Volgens Sennett leidt deze nieuwe levensvorm tot erosie van solidariteit, betrokkenheid, verbondenheid en diepere sociale banden.


Moderne nomaden & Ontwortelden
Angela ontwaart  en benoemt in haar onderzoek twee groepen: de moderne nomaden en de ontwortelden. Moderne nomaden trekken van baan naar baan, waar ze telkens een nieuw netwerk aan contacten opdoen. Hier voelen ze erg prettig bij. Ze ervaren het als uitdagend. Doordat ze enkel korte verbintenissen aangaan met andere mensen, zou je kunnen bedenken dat ze een gebrek ervaren aan sociale steunpilaren en continuïteit. De moderne nomaden hebben hier echter een oplossing voor: de social media. Voor hen ondervangen de sociale media sociale erosie.

Voor de ontwortelden, zoals Angela ze noemt, is dat niet voldoende. Ze voelen zich telkens uit hun context getrokken en hebben moeite met het elke keer opnieuw opbouwen van een netwerk. Ze missen een vaststaande sociale omgeving. Voor deze groep is contact via social media slechts een slap aftreksel van face-to-face communicatie.

Een interessante gedachte uit het onderzoek van Angela is dat flexibele arbeid invloed heeft op de gemoedstoestand van mensen wanneer het gaat om de sociale sfeer. Dit maakt dat flexibele arbeid niet voor een ieder geschikt is, de mindset, mening over en gebruik van social media speelt een grote rol hierin. Flexibiliteit is meer dan een eigenschap, het is vakmanschap.

De Politiek buigt zich over ZZP- vraagstukken

Flexibiliteit en zekerheid zijn de toverwoorden waar minister Kamp zich momenteel mee bezig houdt. Zo werd deze week bekend dat hij samen met zijn collega Maxime Verhagen een voorstel aan het voorbereiden is met betrekking tot het verruimen van de mogelijkheden om werknemers langdurig aan de hand van een tijdelijk contract te laten werken.Het CDA had al eerder opgeroepen om advies in te winnen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en ZZP’ers. Kamp verwacht echter dat de sociale partners geen gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt kunnen geven. Wel hoopt hij dat werkgevers en vakbonden worden ‘aangemoedigd’ toch met elkaar te praten. De angst bestaat binnen de politiek dat de kloof tussen vast en flex te groot is.

Door de discussie aan te zwengelen hoopt de politiek een maatschappelijke dialoog te starten over flexwerkers en tijdelijke contracten. De veranderingen op de arbeidsmarkt bereiken dus ook de ivoren toren in Den Haag. De opvallende trend dat ondanks de crisis het aantal zelfstandigen blijft stijgen, heeft het besef laten komen dat de arbeidsmarkt dusdanig verandert dat er maatregelen genomen moeten worden.

De eerste zorg voor de politiek aangaande een toenemende groep zelfstandigen is een gebrek aan sociale voorzieningen. Uit onderzoek van de SER bleek namelijk dat veel zelfstandigen zich niet verzekeren. Dit is een grote zorg voor de politiek. Zij willen dit jaar beslissen hoe zelfstandigheid en zekerheid beter samen kunnen gaan. EdgarField speelt in op deze maatschappelijke ontwikkeling door zelfstandigen een zekerheidspakket te bieden in de vorm van het EdgarField Membership.
Een tweede punt van discussie omtrent zelfstandigen gaat om het aanbod van werk. Hoe kunnen werkgevers en organisaties omspringen met zelfstandig en tijdelijk personeel? De overheid tracht ZZP’ers tegemoet te komen door de aanbestedingsregels aan te passen. De Tweede Kamer stemde bij de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in met het door D66 en de SP voorgestelde clusterverbod, een wetswijziging die het onnodig bundelen van werken in megapakketten en raamcontracten verbiedt. Een belangrijke verbetering, omdat kleinere bedrijven vaak buiten spel stonden. Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid zetten jaarlijks 100 miljard euro aan opdrachten in de markt. Het clusterverbod geeft zelfstandige ondernemers en MKB-ers een sterkere positie en een betere toegang tot de miljardenpot.

Kortom: zelfstandigen zijn onderwerp van actuele discussies. We gaan proberen alle relevante ontwikkelingen en veranderingen op de blog te plaatsen. Dus stay tuned!

Bronnen:
http://www.gidsonline.nl/m=generic&f=detail&id=53524&utm_source=GidsvoorPersoneelsmanagement&utm_medium=Twitter&utm_campaign=HRcommunity
http://www.pzo-zzp.nl/nieuws/10-02-2012/17908988/PZO-Nieuwe-aanbestedingsregels-grote-verbetering-voor-zzp’ers

Flexibiliteit is in!

Flexibiliteit is het toverwoord van 2011. Zo probeert de politiek bedrijven te stimuleren om hun flexibiliteit te verhogen, maar ook om schooltijden flexibel te maken. Daarnaast stijgt het aantal zelfstandig professionals op de arbeidsmarkt, evenals het aantal thuiswerkers. Waar komt die drang naar flexibiliteit vandaan?

(c) Supply Chain Magazine

Eén oorzaak voor deze tendens is de veranderende kijk op de notie van tijd. Door technologische vernieuwingen zoals pc’s, internet en sociale media zijn de noties van tijd en ruimte ondermijnd. Je hoeft niet meer per se op kantoor te zijn om een bijdrage te leveren aan het bedrijf. Digitale aanwezigheid is belangrijker geworden dan je fysieke aanwezigheid. Verder zijn afstanden door de komst van de digitale technologieën kleiner geworden. Door MSN, Twitter en Skype is het een fluitje van een cent om in contact te staan met de andere kant van de wereld. Je zou dus kunnen stellen dat veel fysieke beperkingen rond het werken zijn weggevallen, waardoor de mogelijkheden om tijd efficiënter en flexibeler in te delen enorm zijn toegenomen.

De mens is daarnaast ook veel veeleisender geworden wat betreft tijd. Het leven is er wat dat aan gaat de afgelopen decennia niet eenvoudiger op geworden. We willen afwisselend werk, een bruisend sociaal leven, een stabiel gezinsleven en “tijd voor onszelf”. Kortom: onze agenda’s staan flink onder druk. Efficiënt indelen van de tijd is dan ook noodzakelijk om alles volgens wens te laten verlopen. Tijd is ook om meerdere redenen kostbaarder geworden. Doordat de mens in de afgelopen decennia veel meer rechten, verworvenheden en mogelijkheden heeft gekregen, zijn ook de individuele ambities veranderd. Zoals al eerder in deze blog aan bod is gekomen is, is men tegenwoordig niet meer bezig met het vinden van een langdurig en stabiel arbeidsleven, maar met het vinden van afwisseling en vrijheid.

Mede door die nieuwe houding van de werknemer zijn werkgevers genoodzaakt flexibiliteit te bieden om aantrekkelijk te blijven. Maar ook vanwege de financiële crisis is flexibiliteit bittere noodzaak. Bedrijven in zwaar weer staan namelijk voor de opdracht hun arbeidersbestand opnieuw vorm te geven en daarbij wordt steeds vaker gedacht aan flexibele werkvormen (bijvoorbeeld in de vorm van het inzetten van zelfstandig professionals).

Door technologische vernieuwingen is flexibiliteit op de werkvloer dus mogelijk gemaakt. Door emancipatie en een grotere tijdsdruk is flexibiliteit op individueel niveau wenselijk. En door de economische crisis is het ook noodzakelijk voor werkgevers.

 

Lees meer hier over:
http://www.intermediair.nl/artikel/arbeidsmarkt/275280/flexibel-bedrijf-krijgt-keurmerk.html