Nieuw op de Flexmarkt: de ZPP’er

Ondernemen en ambtenaarschap. Het lijken twee onverenigbare uitersten. Maar is de vooronderstelling dat overheid en ondernemerschap twee losse eilandjes zijn niet erg ouderwets?

Volgens Christophe van der Maat, benoemd tot Jonge Ambtenaar van 2012, wel. Hij is de pleitbezorger voor meer individueel ondernemerschap in de overheid. Volgens Van der Maat  moeten overheden flexibiliseren. Meer ruimte creëren voor de ondernemende ambtenaar, of zoals Van der Maat het noemt ‘de Zelfstandige Publiek Professional’. Deze ZPP’ers verbinden zich aan meerdere losse opdrachten bij verschillende overheidsorganisaties. Van der Maat werkt fulltime bij de gemeente Dordrecht, maar heeft via een onbetaald verlof regeling een kwart van zijn salaris ingeleverd. De tijd die hij daarmee vrijspeelt gebruikt hij als ZPP’er. Momenteel voert hij bijvoorbeeld een opdracht uit voor de provincie Noord-Brabant . Het verschil met detachering is dat het risico voor de ZPP’er is. Je moet zelf je opdrachten binnenhalen als je geen opdracht hebt wordt je ook niet betaald.

Kortom, zelfstandig ondernemerschap en een ambtelijke functie kunnen elkaar prima overlappen. Zeker als overheden besluiten meer te gaan werken met tijdelijke opdrachten (wat toch zeer aannemelijk is) heeft de ZPP’er de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.denetwerkstad.nl

Advertenties

Flexibele arbeid vs. Flexibele mens

Management-Support kandidaat Angela Morpurgo is afgestudeerd Arbeidssocioloog. Ter afronding van haar studie heeft ze een onderzoek gedaan naar de gevolgen flexibele arbeid voor de sociale sfeer. In de sociologie bestaat er namelijk een dominante theorie, welke Fabian Dekker (2007) samenvat met de volgende zin, The ‘new’ short-term, unstable labour market simply leaves no room for long-term social relations and mutual commitments. Andere meer recente en kwantitatieve studies naar deze relatie verwerpen de dominante theorie. Hoe zit het nu? Het onderzoek van Angela is uitgevoerd onder intern flexibele krachten van het Ministerie van Buitenlands Zaken. De resultaten van Angela kunnen echter ook verder worden doorgetrokken naar andere externe flexibele krachten, zoals zelfstandig professionals.

De Flexibele Mens-these
In haar scriptie ‘Round and round Carousel has got you under its spell. Moving fast but going nowhere’ gaat Angela in op de dominante theorie, namelijk flexibele mens these van Socioloog Richard Sennett. Centraal punt is dat de hedendaagse werknemer veel minder standvastig is. Zo zit twintig jaar werken bij dezelfde baas er in veel gevallen niet meer bij. De huidige professionals zijn veel mobieler dan voorgaande generaties, dat wordt ook van ze verwacht. Volgens Sennett leidt deze nieuwe levensvorm tot erosie van solidariteit, betrokkenheid, verbondenheid en diepere sociale banden.


Moderne nomaden & Ontwortelden
Angela ontwaart  en benoemt in haar onderzoek twee groepen: de moderne nomaden en de ontwortelden. Moderne nomaden trekken van baan naar baan, waar ze telkens een nieuw netwerk aan contacten opdoen. Hier voelen ze erg prettig bij. Ze ervaren het als uitdagend. Doordat ze enkel korte verbintenissen aangaan met andere mensen, zou je kunnen bedenken dat ze een gebrek ervaren aan sociale steunpilaren en continuïteit. De moderne nomaden hebben hier echter een oplossing voor: de social media. Voor hen ondervangen de sociale media sociale erosie.

Voor de ontwortelden, zoals Angela ze noemt, is dat niet voldoende. Ze voelen zich telkens uit hun context getrokken en hebben moeite met het elke keer opnieuw opbouwen van een netwerk. Ze missen een vaststaande sociale omgeving. Voor deze groep is contact via social media slechts een slap aftreksel van face-to-face communicatie.

Een interessante gedachte uit het onderzoek van Angela is dat flexibele arbeid invloed heeft op de gemoedstoestand van mensen wanneer het gaat om de sociale sfeer. Dit maakt dat flexibele arbeid niet voor een ieder geschikt is, de mindset, mening over en gebruik van social media speelt een grote rol hierin. Flexibiliteit is meer dan een eigenschap, het is vakmanschap.

Stille arbeidsmarktrevolutie vraagt om sociale innovatie

In de meest recente uitzending van het discussieprogramma Buitenhof kwamen hoogleraar Economie Esther Mirjam Sent en Jerry Helmers van het ZZP-platform aan het woord. In het programma bespreken zij de definitie van een ZZP’er, schijnzelfstandigheid en een stille arbeidsmarktrevolutie.

Uitzendig Buitenhof 12/02/12

Categorisering van de groep ZZP’ers
Esther Mirjam Sent geeft aan dat de diversiteit binnen de groep ZZP’ers nogal eens wordt ondergesneeuwd in de hedendaagse beeldvorming. Voor de volledigheid onderscheidt zij vier categorieën binnen de groep ZZP’ers:

  1. Mensen die er wat bijklussen, zoals hoogleraren.
  2. De probleemgroep. Mensen, die bijvoorbeeld in de zorg en de bouw werken, en vaak onvrijwillig ZZP’er zijn geworden.
  3. Ondernemers die een positieve bijdrage leveren aan de economie en houden van de vrijheid en de onafhankelijkheid van het zelfstandig ondernemerschap.
  4. ICT’ers, advocaten en andere professionals die traditioneel al op zelfstandige basis werkzaam zijn.

Werkende armen
Natuurlijk werd in Buitenhof voornamelijk de nadruk gelegd op de tweede groep. Het gaat hier om werknemers die ontslagen zijn door hun werkgevers om vervolgens als zelfstandige weer te zijn ingehuurd. Dit scheelt de werkgever een grote som sociale kosten, maar is niet meer dan een korte termijnoplossing. Een gevaar bij deze schijnzelfstandigheid is dat deze mensen voor dusdanig lage tarieven werken, dat ze geen geld meer over hebben om zich te verzekeren en vaak tegen de armoedegrens aanzitten. Deze groep kan gezien worden als de werkende armen. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de werkende armen in Nederland ZZP’er is.

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap?
Daarnaast werd er gesproken over de kabinetsplannen om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Volgens Jerry Helmers is dit niet de juiste insteek. Hij benadrukt dat de keuze voor zelfstandig ondernemerschap te allen tijde een vrijwillige keuze moet zijn. Je moet altijd na kunnen gaan of zelfstandig ondernemerschap wel bij jou past. Wij, van EdgarField, zijn het hiermee eens en organiseren daarom ook de Masterclass Zelfstandig Ondernemerschap om mensen die spelen met de gedachte zelfstandige te worden goed voor te bereiden op deze keuze.

Een collectief vangnet voor ZZP’ers?
Sent geeft aan dat doordat de groep zelfstandigen groeit er maatregelen dienen genomen worden. Volgens haar vindt er nu een stille arbeidsmarktrevolutie plaats die vraagt om sociale innovatie. Er ontstaat een groeiende groep die buiten collectieve arrangementen valt. Door middel van het instellen van minimumtarieven, het faciliteren en stimuleren van scholing en het begeleiden van pensioenen en verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, kunnen we de maatschappelijke plicht vervullen om voor deze mensen toch een bepaald collectief vangnet te creëren.

Helmers vindt echter dat je als ZZP’er bewust afstand hebt gedaan van je sociale zekerheid. Je kunt het dan ook niet verplicht stellen, want dan ondermijn je de vrijheid die met zelfstandig ondernemerschap samen hoort te gaan. Daar zijn we het bij EdgarField mee eens. Je vrijheid en onafhankelijkheid moeten altijd gewaarborgd blijven. Dat betekent alleen niet dat je bestaan bol hoeft te staan van onzekerheden. Bij EdgarField bieden we daarom zekerheidspakketten voor zelfstandigen op het gebied van zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, opleidingen en workshops.

De Politiek buigt zich over ZZP- vraagstukken

Flexibiliteit en zekerheid zijn de toverwoorden waar minister Kamp zich momenteel mee bezig houdt. Zo werd deze week bekend dat hij samen met zijn collega Maxime Verhagen een voorstel aan het voorbereiden is met betrekking tot het verruimen van de mogelijkheden om werknemers langdurig aan de hand van een tijdelijk contract te laten werken.Het CDA had al eerder opgeroepen om advies in te winnen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en ZZP’ers. Kamp verwacht echter dat de sociale partners geen gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt kunnen geven. Wel hoopt hij dat werkgevers en vakbonden worden ‘aangemoedigd’ toch met elkaar te praten. De angst bestaat binnen de politiek dat de kloof tussen vast en flex te groot is.

Door de discussie aan te zwengelen hoopt de politiek een maatschappelijke dialoog te starten over flexwerkers en tijdelijke contracten. De veranderingen op de arbeidsmarkt bereiken dus ook de ivoren toren in Den Haag. De opvallende trend dat ondanks de crisis het aantal zelfstandigen blijft stijgen, heeft het besef laten komen dat de arbeidsmarkt dusdanig verandert dat er maatregelen genomen moeten worden.

De eerste zorg voor de politiek aangaande een toenemende groep zelfstandigen is een gebrek aan sociale voorzieningen. Uit onderzoek van de SER bleek namelijk dat veel zelfstandigen zich niet verzekeren. Dit is een grote zorg voor de politiek. Zij willen dit jaar beslissen hoe zelfstandigheid en zekerheid beter samen kunnen gaan. EdgarField speelt in op deze maatschappelijke ontwikkeling door zelfstandigen een zekerheidspakket te bieden in de vorm van het EdgarField Membership.
Een tweede punt van discussie omtrent zelfstandigen gaat om het aanbod van werk. Hoe kunnen werkgevers en organisaties omspringen met zelfstandig en tijdelijk personeel? De overheid tracht ZZP’ers tegemoet te komen door de aanbestedingsregels aan te passen. De Tweede Kamer stemde bij de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in met het door D66 en de SP voorgestelde clusterverbod, een wetswijziging die het onnodig bundelen van werken in megapakketten en raamcontracten verbiedt. Een belangrijke verbetering, omdat kleinere bedrijven vaak buiten spel stonden. Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid zetten jaarlijks 100 miljard euro aan opdrachten in de markt. Het clusterverbod geeft zelfstandige ondernemers en MKB-ers een sterkere positie en een betere toegang tot de miljardenpot.

Kortom: zelfstandigen zijn onderwerp van actuele discussies. We gaan proberen alle relevante ontwikkelingen en veranderingen op de blog te plaatsen. Dus stay tuned!

Bronnen:
http://www.gidsonline.nl/m=generic&f=detail&id=53524&utm_source=GidsvoorPersoneelsmanagement&utm_medium=Twitter&utm_campaign=HRcommunity
http://www.pzo-zzp.nl/nieuws/10-02-2012/17908988/PZO-Nieuwe-aanbestedingsregels-grote-verbetering-voor-zzp’ers

ZZP’ers in 2011: Aan lager wal geraakt of succesvoller dan ooit?

Het ZZP- nieuws schommelt de laatste maanden tussen twee extremen. De ene dag hoor ik op de radio dat ZZP’ers steeds vaker aankloppen bij de voedselbank, om de volgende dag in de krant te lezen dat zelfstandig professionals wonderbaarlijk weinig last hebben van de crisis en dat er in veel sectoren zelfs sprake is van groei. Waar komt dit gebrek aan samenhang in de berichtgeving vandaan?

(c) simondewilde

We leven in een tijd van headlines: “Meerderheid ZZP’ers tevreden”, “ZZP’er verdient meer dan in loondienst”, “ZZP’ers klagen te veel”, “Meer ruimte voor zelfstandigen in tijden van crisis” etc. etc. Zeker nu Twitter als nieuwsmedium steeds prominenter aanwezig is, worden nieuwsartikelen vaak binnen 140 tekens booming gemaakt. Gevolg: weinig ruimte voor nuance en het is moeilijk te traceren wat de oorsprong van een bericht is.

Hierdoor wordt het ook minder helder wat de bron is van een nieuwsbericht. Veelal zijn de bronnen die nieuws brengen over zelfstandigen, partijen die een belang hebben bij een bepaald sentiment berichtgeving. Iedere partij zal bepaalde cijfers dan ook op zijn manier gunstig interpreteren en naar buiten brengen.

Maar dan nog is het vreemd dat de ZZP’ers volgens de media heel erg diep in de crisis zitten terwijl ze ook blijer dan ooit zijn. Het zal geen vreemde vorm van ironie zijn, maar een weergave van de complexiteit van de samenstelling van deze groep. Zelfstandigen zijn immers in alle sectoren van de arbeidsmarkt vertegenwoordigd. En in sommige sectoren zullen zij inderdaad harder geconfronteerd worden met de crisis dan in anderen.

Kortom, de media moet zich in de berichtgeving rond zelfstandigen niet laten verleiden om in grote overkoepelende termen te spreken. De werkelijkheid ligt immers genuanceerder. Je kunt immers niet spreken over ZZP’ers of dé ZZP’er in het algemeen. Daar zijn de gradaties en variaties binnen deze groep van de beroepsbevolking veel te complex voor.

Als ZZP’er ben je per slot van rekening geen onderdeel van een collectief. Dat maakt je waardevol. Aan de andere kant is in Nederland de dienstverlening voor zelfstandigen nogal karig. Daarom biedt EdgarField haar leden een zekerheidspakket en de mogelijkheid om arbeids- en vakgebiedgerelateerde vraagstukken te bespreken met een deskundige consultant. Kijk voor meer info op http://www.edgarfield.nl/voordeelplaza.

Problemen en oplossingen voor Zelfstandigen in een dynamische markt

AMSTERDAM – Vrijheid en zelfstandigheid in je werkzame leven. Het is voor velen een droom. De werkelijkheid van zelfstandigen biedt zeker grote voordelen, maar de markt voor zelfstandig professionals staat behoorlijk onder druk. Zelfstandigen worden geconfronteerd met de grillen van de economische crisis en de ontwikkelingen op de markt.

Tarieven onder druk
Zo heeft de financiële malaise ertoe geleid dat de tarieven van ZZP’ers erg onder druk staan. ZZP’ers gaan vanwege het geringe aanbod van opdrachten gemakkelijker en eerder akkoord met lagere uurtarieven. Hierdoor is een grote daling zichtbaar in de uurtarieven. Secretaresses zijn bijvoorbeeld gemiddeld 39% gedaald in hun uurtarief ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van Freelance Match. Uit de ervaring van EdgarField, coöperatie voor zelfstandigen, wordt ook duidelijk dat in het vakgebied Techniek de tarieven 10% tot 15% zijn gedaald.
De komst van de marktplaatsdesken
Zelfstandigen vormen een relatief nieuw en groeiend onderdeel van de Nederlandse beroepsbevolking. Hun positie is echter sterk onderhevig aan recente ontwikkelingen in de markt. Een voorbeeld van een ontwikkeling waar zelfstandig professionals mee geconfronteerd worden is de komst van de marktplaatsdesken. Veel toonaangevende bedrijven zijn deze platforums begonnen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zo hun recruitment in eigen handen te houden.

Aanvragen worden rechtstreeks uitgezet bij honderden bureaus en zelfstandigen. Op deze uitgezette aanvragen worden vervolgens gemiddeld twintig tot veertig kandidaten aangeboden, met uitschieters naar tachtig kandidaten. Door dit grote aanbod vindt er vaak geen of late en slechte terugkoppeling plaats.Ook worden de aanvragen vaker uitgebreid met knock-out criteria en strengere eisen. Het wordt voor zelfstandig professionals zo dus erg lastig gemaakt om boven het maaiveld uit te steken, wat de kans op succesvolle opdrachten doet verkleinen.

Benadeling van zelfstandigen
Een ander nadeel van sommige marktplaatsdesken is dat ze bemiddelingsorganisaties benadelen. Wanneer een zelfstandige er bewust voor heeft gekozen met een bemiddelingsorganisatie in zee te gaan, komt hij/zij door deze keuze lager in de pikorde terecht. EdgarField biedt een alternatief: het EdgarField Membership. Een zelfstandige die zich aansluit bij EdgarField wordt lid van de coöperatie. Er is dan ook geen sprake van bemiddeling, maar de ZP’er biedt zich rechtstreeks aan en versterkt op die manier zijn/haar concurrentiepositie.

EdgarField helpt zelfstandigen in deze dynamische tijden. EdgarField staat voor hen garant voor werk, ontwikkeling en inkoopvoordeel. EdgarField biedt een uitgebreid loyaliteitsprogramma voor haar leden. Ook profiteren de leden van de vakgebiedgerelateerde kennis en het uigebreide netwerk van de EdgarField-consultanten. Bezoek de website voor meer informatie: www.edgarfield.nl/voordeelplaza.

ZZP’er vaak niet verzekerd

De vrijheid en uitdaging in je werk zijn voor mensen vaak reden om als ZZP’er door het leven te gaan. Vaarwel zeggen tegen je werkzame leven in loondienst, betekent helaas in veel gevallen ook afscheid nemen van je sociale vangnet.

Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt dat veel zelfstandigen slecht verzekerd zijn. Hoogleraar en SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus luidt hierover de noodklok. Volgens hem is het van belang dat ZZP’ers zich verplicht gaan verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Grapperhaus vindt dat je als ZZP’er op hetzelfde sociale vangnet moet kunnen rekenen als dat van mensen in loondienst. Veel zelfstandigen nemen echter die eigen verantwoordelijkheid niet op zich. Om te voorkomen dat ZZP’ers in de problemen komen, pleit Grapperhaus ervoor om hen te verplichten gebruik te maken van sociale verzekeringen.
Minister Kamp heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de redenen waarom zo weinig zelfstandigen zich verzekeren. Duidelijk is wel dat er iets in de bewustwording van ZZP’ers moet veranderen. Als je bijvoorbeeld ongelukkig van de trap valt en je raakt arbeidsongeschikt, dan zit je als onverzekerde natuurlijk flink op de blaren.

Ook EdgarField onderkent deze problematiek en komt volgende week met een pakket voor zelfstandigen, waar onder meer een voordelige zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering in worden aangeboden. Bekijk hiervoor samenwerkingswebsite met Zilveren Kruis Achmea: www.zilverenkruis.nl/EdgarField.

(Bron: http://nos.nl/artikel/317061-serlid-wil-verzekering-voor-zzper.html)